محصولات PPSU

پلیمر مهندسی شده PPSU یا پلی فنیل سولفون، از نوع ترموپلاستیک های آمورف بوده که ترکیبی از خواص حرارتی و مکانیکی عالی را به نمایش می گذارد. از جمله خواص این ترموپلاستیک ، مقاومت بالا در برابر ضربه و مواد شیمیایی هیدرولیز،آب داغ و بخار و تجهیزاتی که نیاز به استریل شدن دائم توسط بخار دارند بوده و با مواد غذایی، صنایع پزشکی و دارویی و خوراکی تا دمای 170 نیز قابل کاربری می باشند.

برای مشاوره و خرید شماره خود را وارد کنید


  یا لطفا با شماره زیر تماس بگیرید.
  اتصال یکسر دنده
  زانو دیواری
  تبدیل
  سه راه
  رابط
  سه راه تبدیل
  زانو
  چند راهی
  اتصال یکسر دنده
  ســـــــایزتعداد در بسته
  16 × 1/250
  20 × 3/450
  25 × 150
  تبدیل
  ســـــــایزتعداد در بسته
  20 × 16100
  25 × 1640
  25 × 2040
  32 × 2520
  40 × 3210
  50 ×  405
  63 × 501
  رابط
  ســـــــایزتعداد در بسته
  16 میلیمتر100
  20 میلیمتر16
  25 میلیمتر50
  32 میلیمتر20
  40 میلیمتر10
  50 میلیمتر10
  63 میلیمتر1
  زانو
  ســـــــایزتعداد در بسته
  16 میلیمتر100
  20 میلیمتر50
  25 میلیمتر25
  32 میلیمتر15
  40 میلیمتر10
  50 میلیمتر5
  63 میلیمتر1
  زانو دیواری
  ســـــــایزتعداد در بسته
  1/2 × 1640
  1/2 × 2030
  سه راه
  ســـــــایزتعداد در بسته
  16 میلیمتر50
  20 میلیمتر50
  25 میلیمتر25
  32 میلیمتر10
  40 میلیمتر5
  50 میلیمتر1
  63 میلیمتر1
  سه راه تبدیل
  ســـــــایزتعداد در بسته
  16-20-1640
  20-16-1650
  20-16-2050
  20-20-1640
  25-16-2550
  20-25-2025
  25-16-1625
  25-16-2025
  25-20-1625
  25-20-2025
  25-20-2525
  32-20-3215
  32-20-2515
  32-25-2515
  32-25-3215
  40-20-325
  40-20-405
  40-25-325
  40-25-405
  40-32-325
  40-32-405
  50-40-501
  50-40-401
  63-25-631
  63-25-501
  63-32-631
  63-40-401
  63-40-631
  63-50-501
  63-50-631
  چند راهی
  ســـــــایزتعداد در بسته
  25-16-16-1615
  25-16-16-16-1615