لوله Pex-a سوپرپکس

خواص منحصر به فرد لوله های سوپرپکس باعث شده که این لوله انعطاف پذیرترین نوع در بین لوله های پکس باشد. این خاصیت موجب می گردد که لوله های سوپرپکس با کمترین شعاع خمش کار شده و کمترین احتمال دو پهن شدن در زمان خم شدن را داشته باشند.
حافظه شکلی برتر این نوع لوله پکس موجبات مقاومت هرچه بیشتر آن در مقابل یخ زدگی را فراهم می آورد. همین خاصیت لوله های سوپرپکس موجب گردیده که از آنها بتوان در روش سهل و سریع (گشاد کردن لوله و حلقه) استفاده کرد، روشی که سایر لوله های پکس استقامت لازم را برای آن نخواهند داشت.

Enter your number for consultation and purchase


  Or please call the number below.

  لوله Pex-a سوپرپکس

  ســـــــایز متراژ در جعبه فشار کاری
  لوله 16 میلیمتر سوپرپکس 100 متر 10 بار
  لوله 20 میلیمتر سوپرپکس 240 متر 6 بار
  لوله 20 میلیمتر سوپرپکس 240 متر 8 بار
  لوله 20 میلیمتر سوپرپکس 80 متر 8 بار
  لوله 20 میلیمتر سوپرپکس 80 متر 10 بار
  لوله 25 میلیمتر سوپرپکس 50 متر 6 بار
  لوله 25 میلیمتر سوپرپکس 50 متر 10 بار
  لوله 32 میلیمتر سوپرپکس 50 متر 6 بار
  لوله 32 میلیمتر سوپرپکس 50 متر 10 بار
  لوله 40 میلیمتر سوپرپکس 50 متر 6 بار
  لوله 50 میلیمتر سوپرپکس 50 متر 6 بار
  لوله 63 میلیمتر سوپرپکس 50 متر 6 بار

  لوله های سوپرپکس پلاس

  ســـــــایز متراژ در جعبه فشار کاری
  لوله 20 میلیمتر سوپرپکس پلاس 240 متر 6 بار