حلقه

کلیه اتصالات برنجی سوپرپکس با استفاده از برنج آلیاژی مخصوص ضد خوردگی CW617N تولید میگردند.

Enter your number for consultation and purchase


  Or please call the number below.

  حلقه

  حلقه تکنو

  حلقه


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  16 میلیمتر 900
  20 میلیمتر 520
  25 میلیمتر 300
  32 میلیمتر 150
  40 میلیمتر 80
  50 میلیمتر 70
  63 میلیمتر 35

  حلقه تکنو


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  16 میلیمتر 900
  20 میلیمتر 520
  25 میلیمتر 300
  32 میلیمتر 150